REGULAMIN KONFERENCJI OLX PRACA Know How

29 listopada 2018r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, którego Organizatorem jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, NIP: 779-24-33-421, REGON: 362117960, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a. Konferencja: konferencja pt. OLX PRACA Know How, organizowana w dniu 29 listopada 2018 r. w Hotelu Novotel Poznań Centrum.

b. Organizator: Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, NIP: 779-24-33-421, REGON: 362117960, kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

c. Producent wykonawczy: VMR Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościerzyńska 25, 60-446 Poznań, NIP: 781-188-44-27, REGON: 302400674, KRS: 0000457328, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000302232, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5212793367 oraz numer statystyczny REGON 012976217. Producent Wykonawczy odpowiada za organizacje Spotkania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

d. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Spotkanie poprzez potwierdzenie swojego uczestnictwa drogą mailowa na wskazany adres: knowhow@olx.pl.

e. Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Konferencji.

f. Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe podczas Konferencji.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralna część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2 Zgłoszenie Uczestnictwa

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników, nieodpłatność obejmuje wstęp na konferencję, nocleg, wyżywienie, parking.

2. Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres email:

knowhow@olx.pl w terminie wskazanym w zaproszeniu.

3. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania przepisów porządkowych na terenie Konferencji.

4. Po zakończeniu procesu rejestracji, Organizator wysyła informację droga elektroniczną, która stanowić będzie potwierdzenie udziału w Konferencji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników Konferencji.

6. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji materiały konferencyjne oraz identyfikator.

§3 Zasady Uczestnictwa

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz go zaakceptować.

2. Uczestnik wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez OLX oraz podmioty działające na jego zlecenie.

3. Uczestnik Konferencji oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz filmach wykonywanych w czasie trwania Konferencji, w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących Konferencji, w tym na stronach internetowych, serwisach społecznościowych, materiałach reklamowych Organizatora i Producenta wykonawczego, pod warunkiem, że publikacje nie będą miały charakteru obraźliwego czy w inny sposób naruszały dóbr osobistych Uczestnika Konferencji.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Producenta wykonawczego jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora oraz Producenta wykonawczego. Organizator oraz Producent wykonawczy oświadczają, iż przetwarzają dane osobowe Uczestnika jedynie w celu związanym z realizacją Konferencji.

5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom noclegu i wyżywienia w dniu 29 listopada 2018 oraz śniadania w dniu 30 listopada 2018.

6. Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju ostatniego dnia Konferencji w stanie nienaruszonym i niepogorszonym.

7. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są działania związane z Konferencją.

8. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym w szczególności z tytułu:

a. wszelkich zniszczeń mienia,

b. mandatów, kar czy innych opłat związanych z naruszeniem przez Uczestnika prawa lub zasad czy regulaminów (np. z tytułu palenia w pokoju hotelowym).

9. W trakcie trwania Konferencji zabronione jest:

a. spożywanie substancji odurzających i alkoholu w miejscach zabronionych;

b. zachowywanie w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi i obowiązującymi zasadami, normami i regulaminami, w tym w szczególności zakazane jest niszczenie mienia, korzystanie z urządzeń oraz infrastruktury w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

c. posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających oraz posiadanie broni palnej, broni białej i innych niebezpiecznych narzędzi.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników lub osób oddelegowanych przez Zamawiającego do uczestnictwa w Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego na Konferencji, a także za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na Konferencji.

12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoz., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora a w szczególności Producenta wykonawczego.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesiony przez Uczestnika uszczerbek na zdrowiu albo jego śmierć w trakcie trwania Konferencji.

14. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, w szczególności do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień, o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej olx-knowhow.pl.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji, w szczególności w relacjach z wydarzenia na stronie internetowej olx-knowhow@olx.pl, na grupach w serwisie facebook prowadzonych przez Organizatora.

16. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konferencji w szczególności w przypadku, gdy działania Uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym osobom lub podmiotom biorącym udział w Konferencji.

17. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu przez Uczestnika podczas Konferencji.

18. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie przedmiotowych zmian. Wszelkie pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres knowhow@olx.pl.

§4 Rezygnacja z uczestnictwa w Spotkaniu

1. Uczestnik, który dokonał rejestracji na Konferencję ma prawo do rezygnacji z udziału w niej bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Spotkaniu winna być dokonana w formie pisemnej wysłanej droga mailowa na adres e-mail: knowhow@olx.pl

§5 Postanowienia końcowe

1. Koszty dojazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2018 roku.

Znaczek pocztowy

Kontakt Masz pytania?

Chcesz porozmawiać o raporcie? Napisz do nas
Akceptuję regulamin dostępny tutaj

Drogi Użytkowniku!

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w polityce prywatności.